Účtovníctvo

V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva ponúkame:

 • vedenie peňažného denníka

 • vedenie pokladničnej knihy

 • vedenie bankovej knihy

 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr – evidencie pohľadávok a záväzkov

 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku (odpisových kariet)

 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty

 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

 • vedenie ostatných účtovných kníh

 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

V rámci spracovania podvojného účtovníctva ponúkame:

 • spracovanie predložených dokladov

 • vedenie hlavnej knihy

 • vedenie účtovného denníka

 • vedenie pokladničnej knihy

 • vedenie bankovej knihy

 • vedenie analytickej evidencie

 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr – evidencia pohľadávok a záväzkov

 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku (odpisových kariet)

 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH

 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 • kontrola účtovníctva

Cena za spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva:

 • individuálne podľa potrieb a požiadaviek konkrétnej spoločnosti

 • cenu je možné dohodnúť podľa účtovných položiek alebo paušálne za určité obdobie